آرشیو مطالب : مشاغل


جریمه بكارگیری نیروی كار خارجی غیر مجاز

جریمه بكارگیری نیروی كار خارجی غیر مجاز
رییس كل سازمان امور مالیاتی:

اول شهریور آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی است

اول شهریور آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی است

آخر مرداد آخرین فرصت مشاغل برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی

آخر مرداد آخرین فرصت مشاغل برای تسلیم اظهارنامه مالیاتی
سخنگوی سازمان هواپیمایی خبر داد

افزایش تدریجی سفرهای هوایی داخلی

افزایش تدریجی سفرهای هوایی داخلی
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

مصوبه حداقل مزد تغییر نمی كند

مصوبه حداقل مزد تغییر نمی كند
سازمان جهانی تجارت:

ركود كرونا بدتر از بحران دوازده سال پیش است

ركود كرونا بدتر از بحران دوازده سال پیش است

افت دلار و رشد ضعیف وال استریت با گزارش متوسط مشاغل

افت دلار و رشد ضعیف وال استریت با گزارش متوسط مشاغل
از سوی سازمان امور مالیاتی

مالیات قطعی خریداران سكه ابلاغ گردید، هر سكه 150 تا 250 هزار تومان

مالیات قطعی خریداران سكه ابلاغ گردید، هر سكه 150 تا 250 هزار تومان

تمرینات ورزشی مناسب برای محیط كار

تمرینات ورزشی مناسب برای محیط كار
ایزو وب ایزو وب
ISO Web